top of page
  • mindpark

Vzťahy

Máš niekedy pocit, že ti tvoj partner alebo partnerka nevenuje dostatočnú pozornosť? Alebo ťa neustále diriguje a hovorí ti, čo a ako máš robiť? Chcel by si byť vnímaný a milovaný, ale z druhej strany prichádza len málo ocenenia, ak vôbec nejaké. Niekoľkokrát sa možno pokúsiš ozvať, ale potom zistíš, že to nemá význam, uzavrieš sa do seba alebo hľadáš emocionálnu oporu inde. Alebo medzi vami neustále dochádza ku konfliktom a neviete nájsť spoločnú reč.Čo vedie k emočnému ochladeniu vo vzťahu


Určité druhy správania sú vo vzťahoch úplne bežné a keď sa vyskytujú iba občas, sú zvládnuteľné. Keď sa však stanú pravidelnými, môže to viesť k podráždeniu a až k poškodeniu samotného vzťahu. Osoba, ktorá sa takto správa pritom vôbec nemusí vidieť následky, ktoré toto správanie spôsobuje. Psychológ Guy Winch uvádza päť druhov správania, ktoré spôsobujú emocionálne vzdialenie v partnerskom vzťahu: príliš veľa kritiky, rozdielna úroveň zručností partnerov v riešení partnerských a emocionálnych problémov, nedostatok empatie k emocionálnemu prežívaniu partnera, ignorovanie dôležitých problémov partnera, venovanie väčšej pozornosti mobilu a technológiám ako partnerovi.


Ako mindfulness prispieva k šťastnejšiemu vzťahu


Všímavosť je prístup k životu, ktorý ti pomáha byť otvorenejší, súcitnejší a vedieť si viac uvedomovať seba a svoje konanie. Pomáha ti presmerovať pozornosť od negatívnych a hodnotiacich myšlienok k prítomnosti a byť v skutočnom spojení so všetkým, čo práve prežívaš. Metaanalýza uverejnená v Journal of Human Sciences and Extension zistila, že vyššia úroveň všímavosti predpovedá šťastnejšie a uspokojivejšie vzťahy.


Byť viac prítomný a pozorný

Určite vieš, aké je to frustrujúce, keď sa snažíš rozprávať s partnerom, ktorý neustále kontroluje emaily a smsky alebo ktorého pozornosť je zameraná stále na pracovné problémy. Mindfulness mení oblasti mozgu spojené s usmerňovaním pozornosti. Môže nám tak pomôcť všimnúť si, kedy fungujeme ako autopilot a presmerovať pozornosť na to, čo hovorí náš partner alebo na to, čo cíti a potrebuje. Sme tak prítomnejší a pozornejší vo vzťahu.


Zníženie negatívnej emočnej reaktivity

Štúdie skúmajúce všímavosť ukazujú, že cvičenie mindfulness počas 8 až 10 týždňov mení oblasti regulácie emócií v mozgu. Amygdala je malá časť mozgu v tvare mandle, ktorá „unesie“ mozog do režimu „boj, útek, zmrznutie“. V tomto režime začíname vidieť nášho partnera ako „hrozbu“ pre naše blaho alebo autonómiu a automaticky sa emocionálne vypíname alebo začneme útočiť slovami a skutkami. Tréning všímavosti zmenšuje veľkosť amygdaly, to znamená, že má menšiu silu, aby nás „uniesla“ do režimu „hrozby“. To môže párom pomôcť dostať sa z negatívnych cyklov deštruktívneho hádania sa alebo emocionálneho vzďaľovania sa.


Lepšia regulácia emócií

Štúdie ukazujú, že prax všímavosti posilňuje prefrontálnu kôru mozgu a zlepšuje prepojenie medzi prefrontálnou kôrou a amygdalou. Prefrontálna kôra je výkonným centrom mozgu a môže amygdale poslať správu, že všetko je v poriadku, môže sa upokojiť a zastaviť reakciu „boj, útek, zamrznutie“. Takže aj keď sa na partnera nahneváme, môžeme si povedať „Stop! Toto nie je nápomocné “ a rozhodnúť sa, ako v tejto situácii zareagujeme.


Uvedomenie si seba

Všímavosť tiež vedie k zmenám v časti mozgu, ktorá je spojená s vnímaním seba a reguláciou emócií. Preto nám mindfulness pomáha všimnúť si, kedy konáme škodlivým spôsobom a presmerovať pozornosť naspäť k tomu, ako by sme chceli konať a aké sú naše základné hodnoty. To nám pomôže obmedziť impulz konať deštruktívne alebo manipulatívne.


Empatia a súcit

Všímavosť tiež mení časť mozgu spojenú s empatiou a súcitom. To nám pomáha lepšie rozumieť vnímaniu a emóciám nášho partnera a cítiť s ním. Keď k nášmu partnerovi pristupujeme súcitne a nie s hnevom a túžbou ho ovládať, môže to naviesť komunikáciu pozitívnym smerom. Súcit nám tiež pomáha prejavovať lásku a oddanosť nášmu partnerovi.


Vzťahy medzi rodičmi a deťmi


Všímavosť súvisí aj s lepšími vzťahmi rodičov s deťmi. Štúdie zistili, že prax všímavosti môže znížiť stres, depresiu a úzkosť u rodičov detí v predškolských zariadeniach a detí so zdravotným postihnutím. Vedomé rodičovstvo je tiež spojené s pozitívnejším správaním u detí.


Malá pilotná štúdia z roku 2016 skúmala, ako prax všímavosti mení mozgy rodičov a potom sa opýtala detí na ich spokojnosť so vzťahom s rodičmi. Výsledky naznačili, že prax všímavosti zrejme aktivuje časť mozgu spojenú s empatiou a emočnou reguláciou. Deti rodičov, u ktorých sa prejavila najväčšia aktivácia tejto časti mozgu, zaznamenali najväčšie zlepšenie vo vzťahu rodiča a dieťaťa.


Vzťahy s druhými ľuďmi


Tréning všímavosti a prijatia podporuje sociálny kontakt. Lindsay a kol. uskutočnil randomizovanú kontrolovanú štúdiu, aby zistil, či tréning všímavej pozornosti a prijatia pomáha zmierniť pocity osamelosti a zvýšiť frekvenciu sociálnych interakcií. Výsledky štúdie ukázali, že tréning všímavosti môže znížiť denné hodnotenie osamelosti a zvýšiť denné sociálne interakcie, ale iba vtedy, ak je súčasťou intervencie je aj tréning akceptácie.


Vzťahy na pracovisku


Keď sa konflikty v práci prejavia nepriateľským správaním, môže to mať veľmi negatívny dopad na zamestnancov a celkovo na fungovanie pracoviska. Liang a kol. vykonal sériu štyroch štúdií s cieľom otestovať, či všímavosť zohráva úlohu pri znižovaní nepriateľského a agresívneho správania na pracoviskách.


Prvé tri štúdie skúmali, či všímavá pozornosť a akceptácia dokážu oslabiť spojenie medzi pocitmi nepriateľstva a zjavným vyjadrením týchto pocitov. Štvrtá štúdia skúmala spôsob, ako to pomocou mindfulness dosiahnuť.


Celkovo výsledky štúdií ukázali, že všímavá pozornosť oslabuje prepojenie medzi zažívaním hnevu a prejavom nepriateľstva na pracovisku.


Autorka: Marta Dömöková, Mindpark


 

Zdroje:


Ďalšie zdroje:

Comments


bottom of page