top of page
  • mindpark

Zdravie

Blahodárne účinky mindfulness na tvoje zdravie sú vďaka výsledkom mnohých vedeckých štúdií neodvratné. Pozri sa spolu s nami na to, ako prospešne na teba tréning mindfulness môže vplývať a posilniť celý tvoj organizmus.


Tréning mindfulness je dobrý pre tvoje srdce

Výskumy naznačujú, že mindfulness prospieva nielen tvojej mysli, ale aj tvojemu telu.

Kedy si si naposledy dal odmerať krvný tlak? Bol v poriadku? U každého štvrtého Slováka nie je. Hypertenziu (vysoký krvný tlak) zistia denne u približne 80 Slovákov, no odhady hovoria, že približne polovica Slovákov s vysokým krvným tlakom o ňom vôbec nevie. Hovorí sa mu tichý zabijak, lebo príznaky nie sú zjavné a neliečený vysoký tlak zapríčiňuje náhle cievne mozgové príhody, infarkt, poškodenie srdca, mozgu alebo obličiek.


Štúdia Joela Hughesa (Hughes et.al 2013) a jeho výskumného tímu na Kent State University skúmala, či tréning mindfulness cez program MBSR (mindfulness based stress reduction) môže pomôcť ľuďom s prehypertenziou (krvný tlak 120-139/80-89) znížiť krvný tlak. Výskumníci náhodne zahrnuli účastníkov do experimentálnej skupiny, ktorá absolvovala 8-týždňový program MBSR (1x týždenne skupinové stretnutia 2,5 hodiny a 45 minút každodennej praxe meditácie mindfulness) a kontrolnej skupiny, ktorá dostala nácvik progresívnej svalovej relaxácie (rovnaký čas stretávania v skupine aj každodennej praxe ako v MBSR). Výsledky ukázali štatisticky významný pokles v experimentálnej skupine MBSR, väčší než v kontrolnej. Dôležité je, že miera poklesu bola podobná výsledkom u liekov používaných na liečbu hypertenzie. Samozrejme, potrebné sú ďalšie štúdie na preskúmanie udržateľnosti týchto účinkov, no napríklad nedávna štúdia Americkej asociácie srdca (Levine et.al, 2017) uvádza, že existuje dostatok dôkazov, že programy tréningu mindfulness môžu byť efektívnou doplnkovou liečbou a prevenciou srdcovo-cievnych ochorení.


Mindfulness môže pomôcť pri dlhodobej fyzickej bolesti


Chronická bolesť je taká bolesť, ktorá pretrváva minimálne tri až šesť mesiacov alebo presahuje dobu nevyhnutného liečenia napríklad po operáciách. "Jej liečba je zložitejšia a často si vyžaduje spoluprácu odborníkov z viacerých odborov, preto samotné lieky nestačia a treba voliť aj ďalšie postupy, ako intervenciu psychiatra, psychológa, rehabilitačných pracovníkov, ktorí sa snažia toho pacienta naučiť žiť s bolesťou. Dlhodobá bolesť totiž môže veľmi negatívne ovplyvniť kvalitu života a je ťažko liečiteľná. Pacienti trpia zmenami nálad, úzkosťou, depresiou, poruchami spánku, vyčerpanosťou či dokonca agresivitou. Predstavuje teda závažný problém z medicínskeho aj celospoločenského hľadiska.


Ako ukázala štúdia v podobe ročného sledovania pacientov trpiacich chronickou bolesťou realizovaná v 13 európskych krajinách, aj napriek celoročnej liečbe šesť z desiatich pacientov má pocit, že bolesť ovláda ich život.


V susednej Českej republike robili nedávno pilotný výskum na malej vzorke v Centre liečby bolesti pri rehabilitačnej klinike Fakultnej nemocnice v Motole. Ten v súlade s množstvom rozsiahlejších zahraničných štúdií preukázal účinok tréningu všímavosti MBSR na pokles úrovne vnímaného stresu, významné zníženie spotreby analgetík, pokles skóre bolesti a priaznivý vplyv na kvalitu života, pričom uvedený pozitívny vplyv sa prejavil postupne, najvýraznejšie 3 mesiace po ukončení programu. Pozoruhodný bol hlavne výrazný pokles aplikácie liekov na bolesť z každodenného užívania na iba jednu dávku týždenne, čo je podstatné aj z hľadiska prevencie nežiaducich účinkov liekov pri dlhodobej liečbe. Metaanalýza 11 štúdií potvrdila, že ľuďom s rôznymi diagnózami (napríklad fibromyalgia, reumatoidná artritída a chronická myoskeletálna bolesť) môžu tréningy mindfulness pomôcť. Zaujímavé je tiež, že meditácia mindfulness má účinky nie až tak na intenzitu bolesti, ako na spôsob, ako dobre ju ľudia zvládajú.


Mindfulness môže redukovať starnutie buniek


Starnutie buniek sa deje prirodzene, keďže sa bunky delia opakovane počas života, no môžu ho zvyšovať choroby a stres. Viaceré typy stresu sú totiž prepojené a pravdepodobne spôsobujú skracovanie telomér, teda koncových častí chromozómov obsahujúcich tisícky opakujúcich sa častí DNA uložených v jadrách všetkých našich buniek. Ak sa teloméry príliš skrátia, môžu dokonca zastaviť proces delenia buniek, čím spôsobia ich nefunkčnosť. Takéto bunky potom začnú produkovať látky vyvolávajúce zápal alebo dokonca rakovinu. Inými slovami, čím viac stresu, tým rýchlejšie biologicky starneme. Zdá sa však, že prax mindfulness teloméry ovplyvňuje.


Napríklad v jednej štúdii výskumníci zistili, že pacienti, ktorí prekonali rakovinu prsníka a absolvovali program MBSR si uchovali lepšiu dĺžku telomér, než tí v kontrolnej skupine.


Metaanalýza viacerých štúdií našla rozdiely nie v dĺžke, ale v aktivite telomér, ktorá tiež súvisí so starnutím buniek a naznačuje, že mindfulness nepriamo ovplyvňuje integritu telomér v našom tele a má pozitívny vplyv na starnutie.


Mindfulness môže zlepšovať našu imunitnú odpoveď


Keď stretávaš vírusy či iné choroboplodné zárodky, tvoje telo vysiela na tvoju ochranu bunky imunitného systému cez krv. Tieto bunky vrátane pro a anti-zápalových proteínov, T-lymfocytov, imunoglobulínov či K-buniek ti pomáhajú bojovať proti chorobám aj infekciám rôznymi spôsobmi. Výskumy ukazujú, že mindfulness tieto bunky ovplyvňuje.


Vo viacerých štúdiách napríklad mindfulness meditácia zvyšovala úrovne T-lymfocytov či ich aktivity u pacientov s HIV či rakovinou prsníka. To naznačuje, že mindfulness môže hrať rolu pri boji s rakovinou a inými chorobami, ktoré sú spojené s imunitou. U ľudí trpiacich rakovinou mindfulness ovplyvňuje rôzne biomarkery, ktoré naznačujú zlepšenie choroby.


Napríklad metaanalýza 18 štúdií na 846 pacientov potvrdila evidenciu, ktorá ukazuje, že programy mindfulness môžu viesť k redukcii rizika zápalových chorôb.

 

Ďalšie zdroje:

Hughes, Fresco, Myerscough, van Dulmen, Carlson, & Josephson ( 2013) Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction for prehypertension. Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine. Vol 75 (8) s.721-8

Bawa et.al (2015) Does mindfulness improve outcomes in patients with chronic pain? Systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice. Vol 65, No 635, s.387-400

Levine, G.N et al. (2017) Meditation and Cardiovascular Risk Reduction. Journal of the American Heart Association. Vol.6, No.10

Černý et al (2019) Meditace všímavosti v léčbě chronické bolesti. Bolest, Vol 22, No 1.


Comments


bottom of page