top of page
  • mindpark

Efektivita

Multitasking sa v súčasnosti stal normou, ktorá prináša neefektívne výsledky. Neustále odbiehanie mysle, dokončovanie úloh v dlhšom čase, nižšia presnosť a väčšia chybovosť. Ako ti aj v tomto prípade môže mindfulness pomôcť a priniesť efektívny spôsob fungovania sa dozvieš v nasledujúcom článku.


Množstvo úloh


Lenka bubnuje prstami po stole, zatiaľ, čo na konferenčnom hovore počúva manažéra z druhého konca sveta. Pritom skenuje zrakom emaily, ktoré prichádzajú. Na obrazovke jej blikajú správy od kolegov z interného chatu a do toho pípne správa na mobile.


Uvažuje, ako stihne dokončiť všetky úlohy, ktoré ju v ten deň čakajú a či sa jej podarí dodržať dôležitý deadline tento týždeň.


Odbiehanie mysle a multitasking

Ľudia trávia v priemere 47 % svojho bdelého času rozmýšľaním o niečom inom, ako je to, čo práve robia. To, že im myseľ odbieha ich robí nešťastnými. Tak hovorí štúdia, ktorá cez mobilnú aplikáciu zozbierala 250 000 údajov o myšlienkach, pocitoch a činnostiach sledovaných 2 250 dobrovoľníkov vo veku od 18 do 88 rokov. Odbiehanie mysle súvisí s takzvaným defaultným (štandardným) spôsobom fungovania ľudského mozgu.


V pracovnom prostredí sú mnohí ľudia v dnešnej dobe takmer neustále online. Sú v podstate kdekoľvek a kedykoľvek zastihnuteľní a tak sú často v konštantnom stave pohotovosti. Sú bombardovaní prichádzajúcimi správami a podnetmi, ktoré spôsobujú odbiehanie pozornosti. Pozornosť často skenuje svet okolo teba, ale zriedka sa niečomu naplno venuje.


Multitasking, ktorý je v podstate častým rýchlym prepínaním pozornosti medzi rôznymi úlohami, sa pre mnohých stal normou. Jeho následkom je neustále odbiehanie mysle, dokončovanie úloh v dlhšom čase, nižšia presnosť a väčšia chybovosť. Dlhodobo ľudia viac akceptujú vyrušovanie rôznymi podnetmi, a potom fungujú pod tlakom, sú rigidnejší a nespokojnejší.


Prínos mindfulness


Mindfulness prináša vyššiu efektivitu a tiež ovplyvňuje pocit šťastia v práci. Posilňuje pozornosť a schopnosť sústrediť sa, zlepšuje pamäť, schopnosť rozhodovať sa, zvyšuje kreativitu a zlepšuje prácu v tíme.


Podľa komplexnej analýzy vyše 4000 výskumov účinkov mindfulness Christophera Lyddyho a kol. na Case z Western Reserve University, mindfulness v práci nielen zvyšuje pozornosť, ale aj schopnosť zvládať stres a ovplyvňuje spôsob ako ľudia pracujú v tíme. Štúdia Alberta Riberu and J.L. Guilléna z University of Navarra, hovorí o vplyve mindfulness na kognitívne funkcie a opisuje ako mindfulness zlepšuje pozornosť, pamäť a množstvo výkonných funkcií, vrátane schopnosti riešiť konflikty.


Podľa horeuvedených štúdií opierajúcich sa o tisíce výskumov, okrem emocionálnych a zdravotných účinkov, ktoré prispievajú k efektivite, mindfulness zvyšuje produktivitu v práci vďaka zlepšovaniu týchto schopností:


Pozornosť a schopnosť koncentrácie


Venovanie plnej pozornosti prítomnému okamihu vedie k lepšej schopnosti koncentrácie, redukuje odbiehanie mysle vplyvom vonkajších alebo vnútorných podnetov a umožňuje ti sústrediť sa dlhší čas. Elimináciou multitaskingu robíš prácu rýchlejšie a s nižšou chybovosťou.


Špecificky mindfulness zlepšuje tri kvality pozornosti: stabilitu, kontrolu a efektivitu. Napriek tomu, že ľudská myseľ skoro polovicu času odbieha, prax mindfulness ju dokáže stabilizovať v prítomnosti. Ľudia, ktorí mali mindfulness tréning dokázali dlhšie udržať pozornosť pri vizuálnych aj sluchových úlohách.


Rozhodovanie sa


Mindfulness prax vplýva na robenie rozhodnutí. Často sa zdá, že rozhodovanie sa je vedomý proces, ale ľudské rozhodnutia sú vedené nevedomými, automatickými impulzami a predsudkami. Tieto nemusia byť vždy nevhodné, avšak ak sa kognitívne skratky stanú normou, často reaguješ impulzívne, zanedbávaš dôležité detaily a nevidíš alternatívy prístupu k situácii.


Vďaka mindfulness môžeš rozšíriť svoje obzory a uvidieť tak viac alternatív riešenia situácií. Schopnosť rozhodovať sa vedome sa stáva veľmi užitočná obzvlášť v dynamickom a rýchlo sa meniacom prostredí, kde prevláda neistota.


Kreativita


Ďalším benefitom mindfulness je vyššia kreativita a schopnosť inovácií. Účinok mindfulness na divergentné myslenie, ktoré je procesom vytvárania nových originálnych nápadov, je obrovský. Ľudia tiež dokážu lepšie nadväzovať na nápady iných.


Medziľudské vzťahy, tímovosť


Mindfulness tiež ovplyvňuje medziľudské správanie a vzťahy v tíme. Zlepšuje vzťahy s inými ľuďmi vďaka väčšej schopnosti súcitu. Mindfulness dokáže zlepšiť procesy, ktoré sú závislé od efektívnej tímovej práce a líderstva. Tým, že mindfulness pozitívne vplýva na sociálne vzťahy a atmosféru v práci, podporuje well-being zamestnancov.


Po vykreslení benefitov, ktoré mindfulness môže priniesť pri zvyšovaní efektivity, je potrebné dodať, že efektivita a vyššia produktivita nie je cieľom mindfulness. Mindfulness by sa nemala stať nástrojom na zvýšenie osobnej efektivity, to by bolo jej hlboké nepochopenie. Efektivitu vnímame ako príjemný benefit, ktorý prax mindfulness prináša.

 

Autorka: Eva Zavacká


Zdroje:

D. J. Good, C. J. Lyddy, T. M. Glomb, J. E. Bono, K. W. Brown, M. K. Duffy, R. A. Baer, J. A. Brewer, S. W. Lazar. Contemplating Mindfulness at Work: An Integrative Review. Journal of Management, 2015; 42 (1): 114 DOI: 10.1177/0149206315617003

University of Navarra, Alberto Ribera and J.L. Guillén: Mindfulness: Multiply Productivity Through Undivided Attention

ความคิดเห็น


bottom of page