top of page
  • Michel Struharova

Väčší súcit k sebe samému dokáže podporiť duševné zdravie


Nový výskum sa pozrel na to, ako všímavosť a terapia zameraná na súcit pomáha zvládať depresie, úzkosť a stres.


súcit k sebe samému

V určitom momente života sa väčšina dospelých Američanov stretne so stresom, úzkosťou alebo depresiou. Terapie, ktoré učia všímavosti a súcitu k sebe samému môžu poskytnúť istú formu úľavy. Nová štúdia, publikovaná v Frontiers in Psychology, zisťuje, či môže byť zameranie sa na súcit k sebe samému rovnako účinné ako terapia zameraná na všímavosť na zlepšenie duševného zdravia.


Kognitívna terapia založená na všímavosti (MBCT - Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) a Terapia zameraná na súcit (CFT - Compassion Focused Therapy) sú dva najčastejšie používané klinické prístupy na liečbu depresie, úzkosti a stresu.

Prvý spôsob MBCT, je založený na redukcii stresu pomocou všímavosti a zahŕňa meditáciu, prácu s dychom, jogu, metódu body scan a cvičenia zamerané na skúmanie myšlienok a zlepšenie všímavosti. Na druhej strane CFT sa sústreďuje na budovanie súcitu využitím praktík na podporu súcitu a súcitu k sebe samému spolu s cvičeniami na všímavosť.


Obidve terapie sú široko používané, preto vedci sa chceli dozvedieť, či CFT prístup k súcitu a súcitu k sebe môže priniesť odlišné výsledky u ľudí, ktorí prežívajú depresiu, úzkosť a stres, v porovnaní s prístupom založeným na všímavosti. Vedci však upriamujú pozornosť na najrozšírenejšej definície všímavosti, ktorú vypracoval Jon Kabat-Zinn, a naznačuje, že „súcit so sebou a ostatnými a všímavosť sú vnútorne spojené“.


Môžeš sa vďaka súcitu cítiť lepšie?


Štúdia sa uskutočnila na klinike pobytovej rehabilitácie a zdravia na Islande. Okrem MBCT a CFT klinika ponúka aj kurzy psychoedukácie, fitness a cvičení, akupunktúru a masáže.


Z 58 zúčastnených dospelých ľudí bolo 20 ľudí v skupine MBCT, ďalších 18 sa pripojilo k skupine CFT a ďalších 20 nedostalo liečbu založenú na všímavosti. Členom skupiny MBCT a CFT bolo ponúknutých osem dvojhodinových sedení počas štyroch po sebe nasledujúcich týždňov a museli absolvovať najmenej štyri sedenia, aby dostali adekvátnu „dávku“ liečby.


Každý na začiatku štúdie vyplnil dotazník o svojich skúsenostiach s depresiou, úzkosťou a stresom, ako aj s všímavosťou, súcitom a rumináciou. O štyri týždne neskôr rovnaký prieskum absolvovalo iba 42 účastníkov - 17 zo skupiny MBCT, 13 zo skupiny CFT a 13 z kontrolnej skupiny bez liečby.


Po štyroch týždňov účastníci MBCT aj CFT hlásili významne menšie príznaky depresie, úzkosti, stresu a ruminácie, zvýšenú všímavosť a súcit. Kontrolná skupina nepreukázala žiadnu zmenu.

mindfulness terapia na súcit

Ako sa vymaniť z ruminácie


Ruminácia, tendencia zacykliť sa v nepríjemných myšlienkach, je bežná medzi ľuďmi, ktorí bojujú s depresiou, úzkosťou a stresom. Vedci tiež zisťovali, či počiatočná tendencia človeka k ruminácii môže súvisieť s tým, ako je všímavý. Zistili, že v skupine MBCT tí, ktorí pred liečbou cítili viac ruminácie, vykazovali väčšie zvýšenie skóre všímavosti v porovnaní s tými, ktorí mali menšie sklony k ruminácii.

Výskum naznačuje, že ľuďom, ktorí majú tendenciu zasekávať sa vo svojich myšlienkach, môžu lepšie poslúžiť programy, ktoré zahŕňajú tréning súcitu a súcitu so sebou samým.
ruminácia zacyklenie v negatívnych myšlienkach

U každého zo skupiny CFT sa prejavila zvýšená pozornosť - bez ohľadu na to, ako veľmi mali ľudia predtým tendenciu k ruminácii. To naznačuje, že ľuďom, ktorí majú tendenciu zasekávať sa vo svojich myšlienkach, môžu lepšie poslúžiť programy, ktoré zahŕňajú výcvik súcitu a súcitu so sebou samým.


Vzhľadom na malý počet účastníkov a skutočnosť, že výskum sa uskutočňoval v domácom prostredí, kde sa ponúkali aj iné terapie, je ťažké povedať, či sa výsledky štúdie budú vzťahovať na dospelých, ktorí navštevujú terapeuta ambulantne, hovoria autori štúdie.


Napriek týmto obmedzeniam výsledky naznačujú, že pre niektorých ľudí môžu MBCT alebo CFT zmierniť depresiu, úzkosť a stres a zhubné myšlienky.


Článok je voľný preklad z anglického originálu uverejneného na mindful.org.


Comments


bottom of page