top of page
  • mindpark

Emocionálna inteligencia

Jedna z kľúčových vlastností súčasnej doby, ktorá ovplyvňuje tvoj úspech v práci, v škole, tvoje fyzické i psychické zdravie, tvoje vzťahy i sociálnu inteligenciu. Poď sa spolu s nami pozrieť na to, aké ďalšie prínosy môže mať pre teba a tvoje okolie a ako svoju emocionálnu inteligenciu rozvíjať.


Čo je emocionálna inteligencia?


Na základe viacerých zdrojov môžeme emocionálnu inteligenciu (resp. Emocionálny kvocient, EQ) jednoducho definovať ako schopnosť sledovať svoje vlastné emócie i emócie druhých, rozlišovať a správne pomenovávať jednotlivé emócie a pomocou emocionálnych informácií riadiť svoje myslenie a správanie a ovplyvňovať myslenie a správanie iných (Goleman, 1995, Mayer & Salovey, 1990).

Emocionálna inteligencia je to, čo používame, keď sme empatickí k svojim kolegom, keď sa s blízkymi rozprávame o našich vzťahoch alebo sa pokúšame zvládnuť neposlušné či rozrušené dieťa. Umožňuje nám spojiť sa s ostatnými, lepšie porozumieť sebe a žiť autentickejší, zdravší a šťastnejší život.

Podľa Daniela Golemana existuje päť zložiek alebo prvkov emocionálnej inteligencie:

1. sebauvedomenie 2. sebaregulácia

3. motivácia

4. empatia

5. sociálne zručnosti


Sebauvedomenie: schopnosť rozpoznať a pochopiť svoje vlastné emócie a ich vplyv na ostatných. Sebauvedomenie je prvým krokom k introspektívnemu sebahodnoteniu a umožňuje nám identifikovať behaviorálne a emocionálne aspekty svojho psychologického profilu, ktoré potom môžeme meniť. Emocionálne sebauvedomenie znamená aj rozpoznanie toho, čo nás motivuje a čo nám prináša naplnenie.

Sebaregulácia: schopnosť zvládnuť svoje negatívne alebo rušivé emócie a prispôsobiť sa zmenám okolností. Ľudia s dobrou sebareguláciou vynikajú v zvládaní konfliktov, dobre sa prispôsobujú zmenám a častejšie preberajú zodpovednosť.

Motivácia: schopnosť motivovať sám seba, s cieľom dosiahnuť vnútorné uspokojenie na rozdiel od hnania sa za získaním chvály alebo odmeny zvonku. Jednotlivci, ktorí sú schopní sa takýmto spôsobom motivovať, majú tendenciu sa viac angažovať a sú viac zameraní na dosahovanie cieľov.

Empatia: schopnosť rozpoznať a porozumieť tomu, ako sa ostatní cítia, a zobrať tieto pocity do úvahy prv ako v danej sociálnej situácii zareagujem. Empatia tiež umožňuje jednotlivcovi porozumieť dynamike, ktorá ovplyvňuje vzťahy osobné aj pracovné.

Sociálne zručnosti: schopnosť zvládať emócie druhých prostredníctvom emocionálneho porozumenia a vytvárať vzťahy a spojenie s ľuďmi pomocou zručností, ako je napríklad aktívne počúvanie, verbálna a neverbálna komunikácia.

 

Prečo sa emocionálnou inteligenciou zaoberať?

Význam a prínos emocionálnej inteligencie pre osobný i profesijný úspech je rozsiahly. Je základnou zručnosťou potrebnou pre vykonávanie mnohých povolaní, môže pomôcť pri dosahovaní akademických i profesijných úspechov, môže zlepšovať vzťahy a posilňovať komunikačné zručnosti a ďalšie.


Bar-On (1997) dokonca tvrdí, že ľuďom s vyšším EQ sa všeobecne darí lepšie, než tým s nižším EQ, bez ohľadu na IQ. Veľa sa diskutovalo o prínosoch vyučovania EI na školách, najmä s ohľadom na predpoklad, že z emocionálne inteligentných detí vyrastú emocionálne inteligentní dospelí.

Emocionálna inteligencia ovplyvňuje:

Tvoj výkon v škole či v práci. Vysoká emocionálna inteligencia ti môže pomôcť orientovať sa v spleti sociálnych vzťahov na pracovisku, viesť a motivovať ostatných a dosahovať kariérne úspechy. Dokonca mnohé spoločnosti pri výbere budúcich zamestnancov považujú EQ za rovnako dôležité ako technické zručnosti a pred prijatím do zamestnania používajú testovanie EQ.

Tvoje fyzické zdravie. Ak nedokážeš zvládnuť svoje emócie, pravdepodobne nezvládaš ani stres. To môže viesť k vážnym zdravotným problémom. Nekontrolovaný stres zvyšuje krvný tlak, oslabuje imunitný systém, zvyšuje riziko infarktu a mozgovej mŕtvice, prispieva k neplodnosti a urýchľuje starnutie. Prvým krokom k zlepšeniu emocionálnej inteligencie je naučiť sa zvládať stres.

Tvoje duševné zdravie. Nekontrolované emócie a stres môžu ovplyvniť aj tvoje duševné zdravie a náchylnosť na úzkosť a depresiu. Ak nedokážeš porozumieť svojim emóciám, zmieriť sa s nimi resp. ich zvládať, budeš mať ťažkosti s vytvorením pevných vzťahov. To môže spôsobiť, že sa budeš cítiť osamelý a izolovaný a ďalej zhoršovať problémy s duševným zdravím.

Tvoje vzťahy. Keď sa naučíš chápať a ovládať svoje emócie, budeš lepšie vedieť vyjadriť, ako sa cítiš, a tiež pochopiť, ako sa cítia ostatní. Umožní ti to efektívnejšie komunikovať a budovať pevnejšie vzťahy v práci i v osobnom živote.

Tvoju sociálnu inteligenciu. Dobre poznať svoje vlastné emócie je dôležité pre život v spoločnosti, keďže nás to spája s inými ľuďmi a svetom okolo nás. Sociálna inteligencia ti umožňuje rozoznať priateľa od nepriateľa, odhadnúť záujem inej osoby o teba, znížiť stres, prostredníctvom sociálnej komunikácie harmonizovať svoj nervový systém a cítiť sa milovaný a šťastný.

 

Ako emocionálnu inteligenciu rozvíjať?

Kľúčová zručnosť č. 1: Sebariadenie

Aby si mohol zapojiť svoje EQ, musíš byť schopný zapojiť svoje emócie do konštruktívneho rozhodovania o svojom správaní. Keď si príliš vystresovaný, môže sa stať, že stratíš kontrolu nad svojimi emóciami i schopnosť konať premyslene a primerane.


Spomeň si na situáciu, keď si bol vo veľkom strese. Bolo ľahké myslieť jasne a rozhodovať sa racionálne? Pravdepodobne nie. Keď si príliš vystresovaný, tvoja schopnosť jasného myslenia a presného posudzovania emócií svojich i cudzích je oslabená.


Emócie nám sprostredkujú dôležité informácie o tom, v akom stave sa nachádzame my i ostatní ľudia, ale ak sme vystresovaní a mimo našu zónu pohodlia, môžeme sa cítiť zahltení a stratiť nad sebou kontrolu. Keď si schopný zvládať stres a zostať emocionálne prítomný, môžeš sa naučiť prijímať aj nepríjemné informácie bez toho, aby prevalcovali tvoje myslenie a sebakontrolu. Budeš schopný sa rozhodovať tak, aby si mal impulzívne pocity a správanie pod kontrolou, budeš svoje emócie zvládať zdravým spôsobom, budeš schopný prevziať iniciatívu, plniť svoje záväzky a prispôsobiť sa meniacim sa okolnostiam.

Kľúčová zručnosť č.2: Sebauvedomenie

Zvládanie stresu je iba prvým krokom k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie. Výskumy o lipnutí naznačujú, že tvoje súčasné emocionálne prežívanie je pravdepodobne odrazom zážitkov z tvojho ranného detstva. Tvoja schopnosť zvládnuť základné pocity ako hnev, smútok, strach a radosť, často závisí od kvality tvojich emocionálnych zážitkov v ranom veku. Ak človek, ktorý sa o teba v detstve staral, chápal tvoje emócie a považoval ich za dôležité, pravdepodobne budú dôležitou hodnotou pre teba aj v dospelosti. Ak však boli tvoje emocionálne skúsenosti v detstve mätúce, ohrozujúce alebo bolestivé, pravdepodobne si od emócií držíš odstup.


Kľúčom k pochopeniu toho, ako emócie ovplyvňujú tvoje myšlienky a činy, je práve schopnosť spojiť sa s nimi – byť v spojení s emóciami, ktoré práve prežívam, tak ako sa menia od momentu k momentu.


Zažívaš plynutie pocitov? Vnímaš, že jedna emócia strieda druhú, podľa toho ako sa mení tvoje aktuálne prežívanie od jedného okamihu k druhému?

Sú tvoje emócie sprevádzané pocitmi v tele? Napríklad v oblasti žalúdka, krku alebo hrude? Zažívaš jednotlivé pocity a emócie ako hnev, smútok, strach a radosť? Dajú sa rozpoznať v jemných odtieňoch výrazu tvojej tváre?

Dokážeš prežívať intenzívne pocity natoľko, že upútajú nielen tvoju pozornosť, ale aj pozornosť ľudí okolo teba? Venuješ svojim emóciám pozornosť? Zohľadňuješ ich pri rozhodovaní?


Ak sú ti niektoré z vyššie uvedených prežitkov cudzie, je možné, že si svoje emócie stlmil alebo vypol. Ak chceš posilniť svoje EQ a stať sa emocionálne zdravým človekom, je potrebné sa so svojimi základnými emóciami spojiť, prijať ich a byť s nimi „ v pohode“. Toto môžeš dosiahnuť praktizovaním mindfulness.


Mindfulness znamená zameranie pozornosti na prítomný okamih, a to bez posudzovania toho, čo je. Mindfulness pomáha presúvať tvoju pozornosť od premýšľania k oceňovaniu prítomnej chvíle a svojich fyzických a emocionálnych vnemov a pomáha pozrieť sa na život zo širšej perspektívy. Mindfulness prináša upokojenie, sústredenie a rozvíja tvoje sebauvedomenie.

Rozvíjanie emocionálnej vnímavosti

Je dôležité sa najskôr naučiť ako zvládať stres, aby si sa cítil viac v pohode aj so silnými alebo nepríjemnými emóciami a dokázal zmeniť spôsob prežívania a reagovania na svoje pocity. Emocionálnu vnímavosť môžeš rozvíjať praktizovaním mindfulness meditácie.

Kľúčová zručnosť č. 3: Sociálna vnímavosť

Sociálna vnímavosť ti umožňuje rozpoznať a chápať najmä neverbálne signály, prostredníctvom ktorých s tebou ostatní neustále komunikujú. Tieto signály ťa informujú o tom, ako sa ostatní naozaj cítia, ako sa ich emocionálny stav mení od okamihu k okamihu a čo je pre nich skutočne dôležité. Keď skupina ľudí vysiela podobné neverbálne signály, si schopný rozpoznať a pochopiť mocenskú dynamiku skupiny a spoločné emocionálne prežívanie skupiny. Stručne povedané, si empatický a spoločenský.


Mindfulness je spojencom emocionálnej a sociálnej vnímavosti. Ak ju chceš posilniť, je potrebné uvedomiť si dôležitosť mindfulness v sociálnych situáciách. Nemôžeš zachytiť jemné neverbálne signály okolia, ak si ponorený vo svojich myšlienkach alebo si na mobile a unikáš do virtuálneho sveta. Sociálna vnímavosť si vyžaduje, aby si bol v danej chvíli plne prítomný. Aj keď sa mnohí z nás pýšia schopnosťou multitaskingu, v skutočnosti nám vďaka nemu unikajú jemné zmeny emócií u ľudí okolo, ktoré nám pomáhajú ich plne pochopiť.


• Svoje sociálne ciele omnoho pravdepodobnejšie dosiahneš, keď myšlienky odsunieš na bok a plne sa sústredíš na danú sociálnu interakciu.

• Sledovanie prúdu emocionálnych reakcií druhého človeka je proces dávania a prijímania, ktorý si vyžaduje, aby si pozorne vnímal aj zmeny svojho vlastného emocionálneho prežívania.

• To, že venuješ pozornosť iným, neznižuje význam tvojho sebauvedomovania. Keď investuješ čas a úsilie do toho, aby si venoval pozornosť iným ľuďom, dozvieš sa veľa o svojom vlastnom emocionálnom stave a tiež o svojich hodnotách a presvedčeniach. Napríklad, ak určité názory iného človeka v tebe vyvolajú nepríjemné pocity, ukazuje ti to niečo nové o tebe.


Kľúčová zručnosť č. 4: Riadenie vzťahov

Schopnosť dobre spolupracovať s ostatnými vyžaduje emocionálnu vnímavosť a schopnosť rozpoznať a pochopiť, čo zažívajú ostatní. Akonáhle je emocionálna vnímavosť prítomná, môžeš rozvíjať ďalšie sociálne/emocionálne zručnosti, vďaka ktorým budú tvoje vzťahy úspešnejšie, užitočnejšie a naplňujúcejšie.

Uvedom si, či používaš neverbálnu komunikáciu efektívne. Nie je možné nevysielať žiadne neverbálne signály o tom, čo si myslíme a ako sa cítime. Množstvo svalov na tvári, najmä tie v okolí očí, nosa, úst a svaly na čele nám umožňujú bez slov sprostredkovať svoje emócie druhým a odčítať emocionálne zámery iných ľudí. Emocionálna časť tvojho mozgu pracuje neustále – a hoci ty ju ignoruješ, ostatní nemusia. Uvedomenie si neverbálnych signálov, ktoré vysielaš ostatným, môže byť mimoriadne dôležité pri zlepšovaní tvojich vzťahov.

Na zmiernenie stresu použi humor a hru. Humor, smiech a hra sú prirodzeným liekom proti stresu. Zmierňujú záťaž a pomáhajú udržiavať si nadhľad. Smiech navracia tvoj nervový systém do rovnováhy, znižuje stres, upokojuje, zostrí myseľ a posilňuje schopnosť byť empatický.

Nauč sa vnímať konflikt ako príležitosť priblížiť sa druhému. Konflikty a nezhody sú v ľudských vzťahoch nevyhnutné. Dvaja ľudia jednoducho nemôžu mať vždy rovnaké potreby, názory a očakávania. To však nemusí znamenať niečo zlé. Riešenie konfliktov zdravými a konštruktívnymi spôsobmi môže posilniť dôveru medzi ľuďmi. Ak konflikt nevnímame ako niečo ohrozujúce alebo trestuhodné, podporuje vo vzťahoch slobodu, kreativitu a pocit bezpečia.

 

Zdroj:

Jeanne Segal, Ph.D., Melinda Smith, M.A., Lawrence Robinson, and Jennifer Shubin. Naposledy aktualizované v októbri 2019. https://www.helpguide.org/articles/mental-health/emotional-intelligence-eq.htm

Comentários

Não foi possível carregar comentários
Parece que houve um problema técnico. Tente reconectar ou atualizar a página.
bottom of page