top of page

Píš pre nás

Máme záujem o spracovanie tém, ktoré sú relevantné pre rozvíjanie kvalít ako je mindfulness, súcit, vďačnosť a iné, ktorými sa projekt Mindpark zaoberá. V tejto súvislosti si dovoľujeme spísať zopár pravidiel, s ktorými by si sa mal stotožnil predtým, ako začneš pre nás prispievať. Tvoju aktivitu si samozrejme veľmi vážime a budeme radi, keď sa staneš súčasťou nášho tvorivého MINDPARK  tímu. 
Predmet nášho záujmu a náš prístup


Mnohé z článkov a štúdií, ktoré publikujeme, spĺňajú jednu alebo obe nasledovné charakteristiky:
 

 1. Majú pozitívny vplyv – napríklad poukazujú na prirodzenú tendenciu ľudí k prosociálnemu správaniu alebo ukazujú, že človek má potenciál cítiť sa v živote šťastnejší.
   

 2. Silné praktické dôsledky pre našich čitateľov - obsahujú poznatky, ktoré môžu čitatelia hneď aplikovať vo svojom živote a zlepšiť tak svoje vzťahy, atmosféru v škole či na pracovisku alebo vlastnú emočnú pohodu. Zaujímajú nás najmä články, ktoré sa opierajú o vedecké poznatky, a sú zamerané na riešenie naliehavých sociálnych otázok, ako napr. syndróm vyhorenia, rovnováhu medzi prácou a rodinou, nerovnosť alebo vplyv technológie na naše životy.
   

V článkoch nenájdeš presný návod na to, ako viesť spokojný život. Môžeš v nich však nájsť užitočné rady, ktoré by ti mali pomôcť žiť v súlade s princípmi mindfulness. Je pre nás dôležité, aby sme nevyzerali ako „slniečkári“ slepí voči sociálnym problémom. Naším cieľom je totiž prinášať konštruktívne spôsoby, možné riešenia konkrétnych problémov. Naše články neprinášajú postup, ako napraviť konkrétny sociálny alebo psychologický problém, avšak mali by tento problém diagnostikovať v dostatočnej hĺbke, a naznačiť, ako ho možno zmierniť. Samotné identifikovanie problému a vyhranenie sa voči nemu totiž nestačí.
 

Typy článkov, ktoré zverejňujeme


Väčšina článkov, ktoré publikujeme, má jednu z nasledujúcich foriem:
 

 1. Príklad z výskumu. Tieto diela obyčajne pokrývajú jednu, niekedy dve štúdie, publikované v posledných dvoch, troch mesiacoch. Väčšinou majú nasledovnú štruktúru: na začiatku poskytujú určitý kontext, aby upriamili pozornosť čitateľa na to, prečo je to dôležité skúmať (napríklad položia konkrétnu otázku ohľadom ľudského správania, ktoré často ľudí mätie alebo opíšu konkrétnu dilemu, ktorú mnohí z nás riešia). Potom predstavia hypotézy danej štúdie a stručne prezentujú, čo sa zistilo. Potom stručne popíšu metodiku výskumu a kľúčové zistenia a v závere (zvyčajne v dvoch alebo troch odsekoch) načrtnú prínosy a potenciálne možnosti aplikovania poznatkov do praxe, vrátane citácie jedného z autorov štúdie – získané buď priamo zo štúdie alebo z telefonického alebo e-mailového rozhovoru s autorom. Tieto výskumné výťahy majú zvyčajne 400 - 800 slov. 
   

 2. Prehľady. Tieto články pokrývajú viacero rôznych štúdií, prípadne aj viaceré odbory, a rozoberajú určité praktiky alebo princípy dôležité pre šťastný a zmysluplný život. V tomto prípade by bolo užitočné vysvetliť, s akými problémami nám daná prax alebo princíp môžu pomôcť; aké sú účinky a prínosy tejto praxe podľa výskumu; a ako konkrétne môžu ľudia začleniť túto prax alebo princíp do svojho života. Pokiaľ ide o tento posledný bod, ideálne sú číslované zoznamy krok za krokom, aby čitateľ mal pocit, že vie konkrétne, čo má robiť, namiesto nejakých záhadných všeobecných rád. Prehľady majú zvyčajne 800 - 2 000 slov. 
   

 3. Zoznamy. Sú to diela, ktoré popisujú špecifický trend alebo poskytujú prehľad o výsledkoch výskumov a spracúvajú jednotlivé zistenia do ľahko stráviteľného zoznamu - napr. päť spôsobov, ako podporiť súcit v práci, päť dôvodov, prečo je súcit dôležitý pre rodičov. Na rozdiel od zoznamov krok za krokom vo .....features....., ktoré sa zaoberajú popisom jednej praktiky alebo princípu, tieto poskytujú prehľad viacerých rôznych praktík resp. námetov. Tieto články majú rozsah zvyčajne  1 000 až 2 000 slov. Tu je niekoľko dobrých príkladov zoznamov: Šesť návykov veľmi vďačných ľudí / Ako vás príroda robí láskavejšou, šťastnejšou a kreatívnejšou bytosťou.
   

 4. Programy. Tieto diela sa nezaoberajú jedinou praxou, ale konkrétnym programom alebo intervenciou a vyvodzujú z tohto príkladu ponaučenia využiteľné aj v iných oblastiach. Môžu sa napríklad týkať programu, ktorý bol vytvorený v nejakej firme alebo vyvinutý samostatnou organizáciou odbornej prípravy a je potvrdený výskumom; alebo to môže byť intervencia vytvorená v rámci výskumnej štúdie, ktorá ale bola otestovaná v reálnom prostredí. Cieľom je v každom prípade zdôrazniť, čo funguje a prečo, aby sa základné princípy mohli použiť aj v iných oblastiach. Programy majú zvyčajne 1 200 až 2 000 slov. Tu je niekoľko dobrých príkladov programov: Čo ak by sa v školách vyučovala láskavosť?
   

 5. Recenzie kníh. Cieľ recenzií je poučenie. Čiže by to malo byť buď zhrnutie o čom kniha je, alebo zdôraznenie hlavných myšlienok spolu s vysvetlením, prečo sú (alebo nie sú) dôležité a prínosné pre prax. Názor autora na knihu možno samozrejme zahrnúť, ale nemal by byť hlavnou náplňou diela. Naše recenzie kníh majú zvyčajne 500 až 1 000 slov. Tu je niekoľko dobrých príkladov recenzií kníh: Príležitosť pre dospievajúcich, Výhody introverzieAko zaujatosť deformuje trestné súdnictvo.

 

Náš štýl


Ako vidíte, väčšina článkov sa pohybuje v rozmedzí 500 až 2 000 slov napísaných prozaickým štýlom bez odborných výrazov - vedecký výskum by mal byť popísaný tak, aby bol zrozumiteľný aj pre vašich rodičov (aj keď nemajú doktorát zo sociálnej psychológie). Neuvádzame citácie, hoci sme za to, aby autori spomenuli časopis, v ktorom bola štúdia uverejnená, resp. jej autorov, v ideálnom prípade aj link na abstrakt danej štúdie. 

 

Zdroje


Pri tvorbe obsahu a štruktúry webu www.mindpark.sk nás inšpiroval zahraničný populárno-náčný portál Greater Good, ktorý rovnako podáva výsledky výskumu a vedy z oblasti mindfulness zrozumiteľnou formou. Greater Good magazine vydáva  Greater Good Science Center (GGSC) z University of California, Berkeley. Vzhľadom na to, že v Česko-Slovensku zatiaľ podobný projekt neexistuje, rozhodli sme sa vytvoriť platformu, ktorá bude zdrojom relevantných, vedecky podložených, zaujímavých informácií, ktoré priblížia široký a ťažko uchopiteľný rozsah informácií nielen zo sveta mindfulness hravou formou. Naším cieľom je rovnako prostredníctvom článkov, videí, kvízov či podcastov prepojiť zložitý svet vedy s naším každodenným životom. 

 

Čo nezverejňujeme


Keby sme mali vo všeobecnosti charakterizovať diela, ktoré nenapĺňajú požiadavky na relevantný zdroj pre obsah webu www.mindpark.sk

- nemajú pevné ukotvenie vo vedeckých výskumoch: ako napríklad úvodníky, ktoré prezentujú len názor autora, osobné príbehy a opisy vlastnej cesty sebarozvoja a diela, ktoré sa len zmieňujú o vedeckých koncepciách,

- nie sú dostatočne praktické: napríklad diela, ktoré idú skôr smerom ezoterických akademických diskusií, alebo sa sústredia viac na problém než na riešenie,

- sú príliš propagačné: neakceptujeme články výslovne propagujúce konkrétne programy, aplikácie alebo kurzy.


Ďakujeme, že ste si našli čas na prečítanie týchto pokynov. Ak máte stále záujem o písanie pre Mindpark, pokojne nás kontaktuje. Medzitým vás pozývame, aby ste sa prihlásili na odber nášho bezplatného e-mailového spravodajcu, v ktorom sa dočítate viac o našej práci. 

Chceš sa pridať? Radi ťa privítame v komunite Mindpark!

Chcem sa zapojiť
bottom of page